Dünyadaki Çalışmalar

Dünyadaki Çalışmalar, kutuplaşma alanında farklı disiplinlerden araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturdukları laboratuvarlar ve projeleri kapsamaktadır.

BRIDGE – Building resilience to reduce polarisation and growing extremism

BRIDGE projesi, yerel aktörler arasında farkındalık yaratmayı ve radikalleşmeye karşı bireysel ve kolektif kırılganlığı azaltma noktasında bu aktörlerin kapasitelerini güçlendirmeyi ve aynı zamanda kutuplaşma olgusunu azaltmayı amaçlamaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

Conflict and Polarization

Girişim, dünya çapında gerçekleşen şiddetli çatışmaların nedenleri, etkileri ve önlenmesi ve bunların küresel kalkınma üzerindeki etkileri hakkında yeni fikirler geliştirerek şiddetli çatışma ve siyasi kutuplaşma sorunlarının çözümüne yardımcı olmak isteyen akademisyenlerden oluşan disiplinlerarası bir topluluktur.

Web Sitesini Görüntüle

Hidden Tribes: A Study of America’s Polarized Landscape

Hidden Tribes of America, 2018’in sonlarında More in Common tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde siyasi kutuplaşmayı ve grup içi aidiyeti yönlendiren güçleri daha iyi anlamak ve bunları ele alma çabalarını harekete geçirmek için başlatılan bir yıllık bir projedir.

Web Sitesini Görüntüle

Hot Politics Lab

Hot Politics Lab, belirli sosyo-politik konuları açıklamak için popülizm, kutuplaşma, duyguların siyasetteki rolü ve liderliğin kalitesi gibi temalar üzerinden politik psikoloji ve ilişkili alanlarda çalışmaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

HSU Social Identity Lab

Humboldt State Social Identity Lab (SI Lab), sosyal ve politik tutum ve davranışların temelini oluşturan sosyal kimlik ve kendini sınıflandırma süreçlerini araştırmaktadır. Laboratuvar, azınlık etkisi, aşırılık, popülizme doğru eğilimler ve geleneksel olmayan, otoriter liderliğe destek dahil olmak üzere sosyal etki ve gruplararası ilişkilerle ilgili bir dizi grup içi ve gruplararası süreci incelemektedir.

Web Sitesini Görüntüle

Political Communication Lab

Political Communication Lab, Stanford Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve İletişim bölümlerinin, haberlerin ve elit söylemlerinin geniş ölçekli içerik analizi, siyasi kutuplaşma üzerine deneysel çalışmalar ve göç hakkında uluslararası araştırmalar üzerine çalışan bir araştırma grubudur.

Web Sitesini Görüntüle

Political Communication Research Group

Political Communication Research Group, siyasi seçkinler, medya ve vatandaşlar arasındaki etkileşimi incelemektedir. Çalışmaları, siyasi elitlerin vatandaşlarla nasıl ve hangi koşullar altında iletişim kurduğunu, medya kuruluşlarının ve gazetecilerin siyasi iletişim sürecinde hangi rolü oynadığını, çerçevelemenin nasıl çalıştığını, sahte haberlerin vatandaşları nasıl etkilediğini, duyguların siyasi iletişim sürecinde nasıl bir rol oynadığını, vatandaşların elit ve gazetecilik iletişimini nasıl algıladığını anlamayı amaçlamaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

Political Science Research Laboratory

Political Science Research Laboratory (PSRL), Northwestern Üniversitesi’nde kimlik, taraftarlık, kamuoyu, medya önyargısı, kutuplaşma, çeşitlilik ve önyargı gibi temalar üzerine çalışmalar gerçekleştiren bir araştırma laboratuvarıdır.

Web Sitesini Görüntüle

Politics and Communication Lab

Politics and Communication Lab (PAC Lab), siyasi süreçte dijital ve sosyal medyanın rolünü araştıran ortak çalışmaya dayalı bir araştırma grubudur. PAC Lab, çağdaş siyasi iletişimle ilgili önemli soruları ele alan fakülte-öğrenci işbirliğine dayalı araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Web Sitesini Görüntüle

Project Divided

Project Divided, toplulukların hangi düzlemlerde ayrıştığını ve insanların günümüzün en acil sorunlarından bazılarını çözmek için nasıl bir araya gelebileceklerini anlamaya yönelik projeler geliştiren ve uygulayan bir girişimdir.

Web Sitesini Görüntüle

Polarization and Social Change Lab

Polarization and Social Change Lab, ABD’de yükselen kutuplaşmayı kontrol altına almak için yeterli ve eyleme geçirilebilir çözümler üzerinde araştırma yaparak politik, ekonomik ve ekolojik sorunları ele almaktadır. Laboratuarın çalışmaları, üç ana alanda pratik bilimsel bilgi geliştirmeye odaklanmıştır: siyasi uzlaşı yolları, kutuplaşmanın zararlarını azaltma ve sosyal aktivizmin etkili stratejileri.

Web Sitesini Görüntüle

Political Polarization Solutions

Chicago Üniversitesi Harris School of Public Policy’deki Political Polarization Solutions projesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi kutuplaşmanın ve / veya bunun zarar oluşturabilecek yansımalarının nasıl azaltılabileceği üzerinde çalışmaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

Self-Effects on Social Media and Political Polarization

Proje, vatandaşların sosyal medyadaki ifadelerinin siyasi kutuplaşmaya katkıda bulunup bulunmadığını araştırmaktadır. Sosyal medyada tartışılan ana kutuplaştırıcı konuları tespit etmeyi ve sosyal medya platformlarının kutuplaşmış siyasi tartışmaya katkıda bulunan yapısal özelliklerini anlamayı amaçlamaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

Social Identity and Morality Lab

Social Identity and Morality Lab, grup kimliklerinden ahlaki değerlere ve siyasi ideolojilere kadar uzanan kolektif kaygıların, algılama ve değerlendirmenin en temel unsurlarını nasıl şekillendirdiğini incelemektedir. Laboratuvar, beyin bölgelerinin işlevinden büyük ölçekli kolektif eyleme geçişe bakarak bu konulara sosyal sinirbilim yaklaşımı getirmektedir.

Web Sitesini Görüntüle

The Depolarization Project

Depolarization Project, kutuplaşma ile mücadelede neyin etkili olduğunu ve olmadığını keşfetmeye çalışmaktadır. Araştırma alanları, tek bir alana yoğunlaşmış siyasi kampanyaların kutuplaşma üzerindeki etkisi, aktivist grupların sahte haberlerin yayılmasıyla mücadele faaliyetleri ve siyasi bakış açılarının geçerlilik algısını nasıl değiştirdiği üzerine yoğunlaşmaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

The Neighbourhood Revisited

Neighbourhood Revisited araştırma programı Stockholm Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Program, mekansal kutuplaşmanın tutumlarda, değerlerde, yaşam tarzlarında ve davranışlarda giderek kutuplaşan ve dolayısıyla sosyal olarak daha az uyumlu olan bir toplum yaratma derecesini araştırmaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

The Polarization Lab

Polarization Lab, Amerika’nın partizan çizgilerde ayrılıklarını birleştirmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için sosyal bilimler, istatistik ve bilgisayar bilimlerinden akademisyenleri bir araya getirmektedir. Laboratuvar, sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve makine öğrenimindeki en son gelişmelerden yararlanarak siyasetin kamusal tartışmaları için yeni bir sosyal medya platformu geliştiriyor.

Web Sitesini Görüntüle

What Policy Communication Works for Migration? Using Values to Depolarise

Proje, değerlere dayalı siyasi iletişimin ne olduğunu ve sempati uyandırmak için kitle değerleriyle uyumlu politikaların iletişiminin nasıl yapıldığını anlamayı amaçlamaktadır.

Web Sitesini Görüntüle